Povinnosti komninára podľa vyhl. 401 / 2007

Povinnosti komninára podľa vyhl. 401 / 2007

§ 19

Čistenie, kontrola a preskúšanie komína

(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva

a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča

b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,

c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,

d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.

V prípade nekorektného správania jednotlivého kominára sťažnosť píšte mailom alebo na adresu prislušného cechmajstra v dannom kraji.

Vo vyhladávani kominára vám ukáže v ktorom kraji je kominar pridelený. V záložke predstavenstvo je kontakt na jednotlivých cechmajstrov.