150 rokov jednoty kominárov v Prahe.
11. júna 2018
Santa Maria Maggiore 2018
2. decembra 2018
Show all

Ochrana osobných údajov členmi KKS

Vážení zákazníci našich členov!

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako naši členovia, ktorí vykonávajú kontrolu a čistenie komínov (ďalej len „kominári“) a odborné preskúšavanie komínov (ďalej len „revízni technici“), spracúvajú Vaše osobné údaje získané pri výkone tejto ich profesijnej činnosti.

Kto je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov?

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je člen Komory kominárov Slovenska, samosprávnej neštátnej stavovskej inštitúcie zriadenej zákonom, so sídlom Mostná č. 29, 949 01 Nitra, IČO: 37 814 681, www.kks-sr.sk. Kominár, resp. revízny technik, ktorý Vám pri kontrole a čistení komínov, resp. odbornom preskúšaní komína vydá potvrdenie, je na tomto dokumente identifikovaný menom a priezviskom (revízny technik okrem toho aj číslom osvedčenia o odbornej spôsobilosti). Kontaktné údaje konkrétneho kominára, resp. revízneho technika nájdete na: https://www.kks-sr.sk/najst-kominara/.

Komu ďalej poskytujú kominári a revízni technici Vaše osobné údaje?

Kominári, resp. revízni technici si ponechávajú jeden exemplár vyplneného a podpísaného potvrdenia, ktoré sa vydáva na účely kontroly a predkladá na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor v zmysle ust. § 23 ods. 5 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z.. Faktúry vystavené na základe Vašej objednávky, na ktorých sú uvedené Vaše meno, priezvisko a fakturačná adresa poskytujú kominári a revízni technici svojim účtovníkom za účelom ich evidencie v účtovníctve.

Odkiaľ získavajú kominári a revízni technici Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavajú priamo od Vás, pri objednaní kontroly a čistenia komínov a odborného preskúšania komínov, zaslaním objednávky alebo (pri telefonickej objednávke) ich nadiktovaním a následne vyplnením potvrdení.

   

Na aké účely spracúvajú kominári a revízni technici Vaše osobné údaje?

 bez Vášho súhlasu – z dôvodu nevyhnutnosti pre uzavretie a plnenie zmluvy na základe Vašej objednávky, v zmysle ktorej kominári vykonajú kontrolu a čistenie komínov a revízni technici vykonajú odborné skúšanie komínov,

 bez Vášho súhlasu - na základe plnenia ich zákonnej povinnosti na účely vedenia účtovníctva – vyhotovenie a uchovávanie faktúr ako účtovných dokladov,

 bez Vášho súhlasu – na základe plnenia ich zákonnej povinnosti – vydanie potvrdení podľa ust. § 23 ods. 1 a 4 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. .

Na akú dobu budú uchovávať Vaše údaje?

 Osobné údaje získané z objednávok budú uchovávať po dobu nevyhnutnú podľa zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

 Potvrdenie o kontrole a čistení komínov budú uchovávať po dobu 2 rokov.

 Potvrdenie o odbornom preskúšaní komínov budú uchovávať po dobu 15 rokov.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

 Právo na prístup k osobným údajom (právo na potvrdenie, či sú osobné údaje spracúvané, na poskytnutie kópií spracúvaných údajov)

 Právo na opravu

 Právo na vymazanie (zabudnutie) (podľa individuálneho posúdenia, či sú splnené zákonné podmienky

 Právo na obmedzenie spracúvania

 Právo na prenos údajov (poskytnutie inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť žiadne zákonné prekážky)

Právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak by ste sa cítili priamo dotknutí na svojich právach na ochranu osobných údajov.

Comments are closed.